Vrijednost se nije mijenjala u odnosu na prethodnu godinu…

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, nakon sakupljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH, donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnih za izdržavanje stranca za vrijeme planiranog boravka u našoj zemlji.

Odlučeno je da najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu iznosi 150 maraka za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Vrijednost se nije mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

– Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima.

(avaz)