Foto: Ilustracija

Radnici firme “Step” d.d. Sarajevo započeli su s radovima na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na četrdeset jednoj (41) lokaciji na području četrnaest (14) mjesnih zajednica Centra. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 205.920 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

Protokol o realizaciji ovog projekta potpisali su predstavnici Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji se ovim obavezao da će, osim nadzora projekta, obaviti pripremno-organizacione poslove i potrebnu dokumentaciju, što podrazumijeva projekte, predmjere i predračune radova, građevinske dozvole, elektroenergetske saglasnosti, kao i saglasnosti koje izdaje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Također, Zavod je imao obavezu da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine provede proceduru odabira projektanta, te najpovoljnijeg izvođača radova, s kojim je potpisao ugovor o izvođenju radova.

Lokacije gdje je potrebno ugraditi novu ili rekonstrukciju postojeće javne rasvjete utvrdila je i dostavila Zavodu Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar na osnovu sugestija i prijedloga predstavnika mjesnih zajednica.

U MZ “Bardakčije” planirana je rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama Kartal Donji između brojeva 40 i 50, Šejh-Mehmedova, te Čadordžin potok, a u MZ “Betanija-Šip” rekonstrukcija javne rasvjete predviđena je na dijelu ulice Kromolj, na saobraćajnici koja spaja naselja Nahorevo i Kromolj, kao i izmještanje postojeće javne rasvjete u Abdurahmana Muharemije do broja 26.

MZ “Ciglane”, zamjena lokacija rasvjetnih tijela u ulicama Hakije Kulenovića i Dajanli Ibrahim-bega 14-16, te je također planirano postavljanje novog rasvjetnog tijela u Hakije Kulenovića kod broja 2.

Mjesna zajednica “Hrastovi – Mrkovići”, postavljanje nove javne rasvjete na lokalitetu Čavljak u Gornjim Mrkovićima, te duž nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka, u ulici Idriza Ahmetovića kod broja 39, kao i na stepeništu koje povezuju ulice Panjina kula 90 i Grdonj 94. U ovoj mjesnoj zajednici je također planirano postavljanje javne rasvjete u ulici 105, između brojeva 45 i 45a.

Tokom ove kalendarske godine planirano je i postavljanje javne rasvjete od ulice Patriotske lige do objekta Srednje medicinske škole na Jezeru koje se nalazi u ovoj ulici na broju 67a (MZ „Koševo II“), te je planirano i postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela i sanacija postojeće rasvjete u ulici Marija Mikulića 40 i 42, Muhameda Hadžijahića, Jukićeva, Antuna Hangija između brojeva 41-43, 51-52, 129-133, kao i na spoju koji povezuje ulicu Muhameda Hadžijahića sa Donjim Velešićima.

U MZ “Crni Vrh – Gorica” planirano je postavljanje stuba javne rasvjete u Kalemovoj ulici kod broja 21, dok je u MZ “Mejtaš – Bjelave” planirana rekonstrukcija javne rasvjete u Sarač-Ismailovoj ulici, kao i u ulicama Bulbulina, Sumbula Avde, Zatikuša, Sepetarevac, te zamjena rasvjetnog tijela u ulici Envera Čolakovića 14-16, kao i postavljanje novih rasvjetnih tijela kod objekta Katoličkog školskog centra u ulici Ivana Cankara.

U Bolničkoj ulici, između brojeva 46 i 50, također je planirano postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela (MZ “Park – Višnjik”), dok je na području mjesnih zajednica “Pionirska dolina” i “Nahorevo” planirano postavljanje dodatnog stuba javne rasvjete u naselju Uževice, kao i dva nova stuba u ulici Nahorevo kod broja 92, na putu koji vodi prema vodopadu Skakavac. Na ovom području će također biti postavljena nova javna rasvjeta u zaseoku Strmac, te u ulici Svetozara Ćorovića.

U MZ “Skenderija – Podtekija” će biti postavljena javna rasvjeta na dječijem igralištu na Čobaniji, te duž novoizgrađenog stepeništa koje povezuje ulice Čobanija i Put Mladih muslimana.

Na području MZ “Soukbunar” planirano je osvjetljenje kompletnog parka i dječijeg “ciciban” igrališta na lokaciji starog vodovodnog rezervoara u ulici Soukbunar, oko objekta Osnovne škole “Hasan Kaimija” na Cicinom hanu, te u ulici Vranjače.

U MZ “Trg oslobođenja – Centar” planirano je postavljanje javne rasvjete u pasažu između ulica Maršala Tita i Branilaca Sarajeva. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za projekte obnove i izgradnje javne rasvjete te sanacije klizišta planiran je iznos od 691.000 KM.