Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo utvrdili su da rad dvije kotlovnice na pelet i plin u objektu “Tibra 2 – Stup Nukleus”, u ulici Stupska bb, općina Ilidža, ne ispunjavaju tehničke uvjete za zaštitu od požara.

Izgradnja kotlovnice na pelet u podzemnoj garaži stambeno-poslovnog objekta “Tibra 2”, prema inspekcijskim nalazima, nije predviđena u glavnom projektu, nema izdatu urbanističku, građevinsku, a ni upotrebnu dozvolu za izgrađeni objekt.

Prema inspekcijskim nalazima, kotlovnica za pelet nije izvedena u skladu s tehničkim propisima kao zaseban požarni sektor, odgovarajuće vatrootpornosti, nije obezbijeđena ventilacija, a ni pristup u kotlovnicu iz slobodnog prostora.

Plinska kotlovnica u stambeno-poslovnom objektu A4, za koju je nadležni organ izdao upotrebnu dozvolu, nalazi se na 13. spratu i nije izvedena kao posebni požarni sektor i nalazi se u hodniku s dvije stambene jedinice. Kotlovnica nije povezana s objektom preko tampon-zone s umjetnim provjetravanjem i vratima otpornim prema požaru, nisu osigurana dva izlaza iz kotlovnice, a zidovi prema stambenim jedinicama su od rigipsa. Sve navedeno je u suprotnosti s Pravilnikom za zaštitu visokih objekata od požara, kao i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Za obje kotlovnice, koje zagrijavaju preko 2.000 stambenih jedinica, nije izvršen pregled i čišćenje dimnjaka, dimnjače i kotlova, što je u suprotnosti s Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

MUP KS poziva vlasnike kotlovnica da hitno poduzmu odgovarajuće aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, kako bi kotlovnice doveli u ispravno stanje i zaštitili građane od mogućnosti požara, a istovremeno im osigurali grijanje u ovim zimskim danima.

Inspektorat MUP-a KS poziva etažne vlasnike u “Tibri 2 – Stup Nukleus” da uklone bespravno izgrađene garaže na parking mjestima jer su izvedenim radovima presječene cijevne instalacije automatskog sistema za gašenje požara, pojedini ventilatori, detektori ugljenmonoksida i javljači požara su “zatvoreni” u garažama, čime je poremećen sistem ventilacije i odimljavanja garaža, dojave i gašenja požara, kao i koncept zaštite prostora predviđen projektnom dokumentacijom i tehničkim propisima.

U prošloj godini, inspektori za zaštitu od požara Inspektorata MUP-a KS izvršili su 445 inspekcijskih pregleda, naloživši 157 mjera i izdavši 47 prekršajnih naloga. Ukupan iznos novčanih kazni je 119.620 konvertibilnih maraka. U narednom periodu će inspektori nastaviti poduzimati aktivnosti primjene mjera zaštite od požara u objektima na području Kantona Sarajevo.