Muhamed Ajanović

Nakon najavljene protestne šetnje studenata Farmaceutskog, Stomatološkog i Fakulteta zdravstvenih studija UNSA-e oglasio se dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Ajanović.

Njegovo saopćnje prenosimo u cijelosti:

Kao dekan fakulteta čijim studentima je obustavljena nastava, cijenim potrebnim informirati javnost o sljedećem:

Nastava za studente Stomatološkog fakulteta iz predkliničkih predmeta na Medicinskom fakultetu nesmetano je započela 7. 10. 2019. godine, nakon provođenja svih radnji od strane Stomatološkog fakulteta, a koje su prethodno usaglašene sa Medicinskim fakultetom.

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta od 24. 10. 2019. godine obustavljena je nastava na svim ciklusima i fakultetima Grupacije medicinskih nauka „ukoliko se ne postupi sa stavom I Odluke“. Stavom I Odluke se bezuslovno zahtijeva da se materijal Medicinskog fakulteta koji je blagovremeno dostavljen za 4. sjednicu Vijeća grupacije medicinskih nauka, a koji je vraćen Medicinskom fakultetu, hitno uvrsti na sjednicu Senata Univerziteta u Sarajevu 30. 10. 2019. godine.

Dakle, nastava za fakultete iz Grupacije medicinskih nauka je, prema Odluci Medicinskog fakulteta od 24. 10. 2019. godine, obustavljena iz razloga neuvrštavanja materijala Medicinskog fakulteta na dnevni red 4. sjednice Vijeća grupacije medicinskih nauka te zbog osporavanja održavanja same sjednice koju je održala zamjenica predsjednice prof. dr. Arzija Pašalić, a ne zbog eventualnog (pre)opterećenja članova akademskog osoblja ili nekih drugih razloga.

Ova Odluka od 24. 10. 2019. godine predstavlja jedinu zvaničnu Odluku Medicinskog fakulteta u vezi sa obustavom nastave.

Ministarstvo je organizovalo sastanak 12.11.2019. godine na kojem je “usaglašeno da Univerzitet u Sarajevu sa KCUS-om potpiše sporazum 15.11.2019. godine… i da se nakon potpisivanja ugovora pristupi i uređivanju međusobnih odnosa u vezi sa izvođenjem nastave između Medicinskog fakulteta i drugih fakulteta medicinske grupacije (Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija)“.

U prilog ovoj činjenici govori i dopis Medicinskog fakulteta upućen fakultetima na kojima je obustavljena nastava u kojem se navodi: „U skladu sa zaključcima sa sastanka održanog u Vladi KS 12. 11. 2019. godine, napominjemo da je bilo dogovoreno da će vaš fakultet dati prijedlog novog ugovora o uređivanju međusobnih odnosa vezano za izvođenje nastave za vaše studente od strane Medicinskog fakulteta.“

Prijedlog ugovora je dostavljen u prilogu dopisa Medicinskog fakulteta uz napomenu „da ćemo po dobivanju vaše saglasnosti tražiti i saglasnost resornih ministarstava i Sindikata UNSA, kako je zaključeno na sastanku“.

Stomatološki fakultet obratio se Ministarstvu za dostavljanje pravnog osnova za zaključenje ugovora između dva fakulteta u okviru Univerziteta na „osnovu zaključka sa sastanka od 12.11.2019. godine, na koji nikada nismo dobili odgovor. Dopis istog sadržaja Ministarstvu je uputio i Fakultet zdravstvenih studija.

Dvije organizacione jedinice u okviru jedne visokoškolske ustanove ne mogu potpisati takvu vrstu ugovora, ali su ipak takvi zaključci doneseni na spomenutom sastanku uz podršku ministrice.

Potom je Ministarstvo 26.11.2019.godine uputilo Senatu izjašnjenje, kojim na rješavanje situacije upućuje na primjenu člana 118. Zakona o visokom obrazovanju.

Ove dvije upute potpuno isključuju jedna drugu, jer je riječ o dva različita pravna rješenja, odnosno o odluci rektora po članu 118. Zakona, a u drugom slučaju, po zaključcima sa sastanka, o „regulisanju međusobnih odnosa“ koji se kao takvi definišu ugovorom/sporazumom kao pravnim institutom.

Ministarstvo je zaključcima sa sastanka od 12.11.2019. godine dovelo organizacione jedinice UNSA u pravnu nesigurnost, time što je „usaglašeno da se pristupi i uređivanju međusobnih odnosa u vezi sa izvođenjem nastave između Medicinskog fakulteta i drugih fakulteta medicinske grupacije“, a što je potvrdio Medicinski fakultet svojim dopisom koji je uputio fakultetima Grupacije medicinskih nauka sa prijedlogom ugovora.

Na spomenuti sastanak koji je organizovalo Ministarstvo pozvani su studenti Medicinskog fakulteta kojima nije obustavljena nastava, a nisu pozvani studenti kojima je nastava obustavljena.

Senat UNSA je u vezi sa Odlukom Medicinskog fakulteta donio tri zaključka (30.10., 06.11. i 15.11.2019. godine) kojima se traži bezuslovan nastavak odvijanja nastavnog procesa na fakultetima Grupacije medicinskih nauka te istu kvalificirao nezakonitom.

Ministarstvo i Medicinski fakultet konstantno i neargumentovano mijenjaju teze kada je riječ o stvarnim razlozima obustave nastavnog procesa od strane Medicinskog fakulteta.

Na kraju, navod Medicinskog fakulteta da se dekani “ovih fakulteta nisu interesovali proaktivno u pogledu nastavka realizacije nastavka održavanja nastave” je krajnje neprimjeren, jer:

1. je Stomatološki fakultet upućivao dopise nadležnima ukazujući na probleme, nejasnosnoće tražeći uključivanje ili instrukciju za postupanje,

2. Stomatološki fakultet nije fakultet koji je obustavio nastavu,

3. Stomatološki fakultet ne može riješiti postavljene uslove za nastavak odražavanja nastave koje je u svojoj zvaničnoj Odluci od 24.10.2019. godine postavio Medicinski fakultet, jer ne spadaju u nadležnost Stomatološkog fakulteta,

4. Stomatološki fakultet ne može rješavati pitanja opterećenja nastavnika drugih fakulteta, pa tako ni Medicinskog,

5. Stomatološki fakultet ne može potpisati protuzakonit ugovor koji mu je ponuđen nakon sastanka 12.11.2019.godine,

6. Stomatološki fakultet nije odgovoran za nepotpisivanje ugovora između UNSA i KCUS niti može utjecati na potpisivanje istog što mu se u konačnici ne može staviti na teret, a ni njegovim studentima,

7. I studenti Stomatološkog fakulteta su uredno uplatili školarinu koja je sada prihod Budžeta KS, a iz Budžeta se isplaćuju plaće svim zaposlenicima UNSA, pa tako i zaposlenicima Medicinskog fakulteta,

8. Dekan Stomatološkog fakulteta je prisustvovao svim sastancima na koje je zvanično bio pozvan,

9. Stomatološki fakultet u potpunosti podržava svoje studente u traženju i osiguranju svojih prava, čak ako to podrazumijeva i nepopularnu mjeru izlaska na proteste.

Jedino zvanično što je ponuđeno fakultetima kojima je obustavljena nastava jeste potpisivanje nezakonitog ugovora.

Čak i da su sporni ugovori potpisani, ostaje dilema na koji način bi to doprinijelo prestanku razloga za obustavu nastave koji su navedeni u Odluci Medicinskog fakulteta od 24. 10. 2019. godine.

(avaz)