Sarajevska općina Ilijaš imala je prošle godine najveću stopa nataliteta, dok je najveća stopa općeg mortaliteta zabilježena u Trnovu. Očekivano trajanje života pri rođenju za žene u Kantonu Sarajevo je 79,89 godina dok je za muškarce 75,30 godine, govore zvanični podaci.

Generalno, stanovništvo Federacije Bosne i Hercegovine spada u kategoriju starog stanovništva, sa procentom od 15,12 posto osoba starijih od 65 i više godina, a u Kantonu Sarajevo taj procenat iznosi 16,16 posto.

Prema biološkom tipu, stanovništvo Kantona Sarajevo spada u regresivni tip stanovništva, u kojem je kontingent djece odnosno potomaka (0-14 godina) znatno manji u odnosu na kontingent starog stanovništva odnosno predaka (50 i više godina), a očekivano trajanje života pri rođenju za žene je 79,89 godina, a za muškarce 75,30 godine.

Prema preliminarnim podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2018. godini, na području Kantona Sarajevo ukupno je živorođeno 4.528 djece, što je za 4,75 posto manje u odnosu na 2017. godinu, kada je živorođeno 4.754 djece. Vrijednost stope nataliteta u 2018. godini na području Kantona Sarajevo iznosi 10,77 posto i nalazi se u kategoriji niskog nataliteta (ispod 14,00 posto).

U Kantonu Sarajevo i dalje se registruju razlike u visini vrijednosti stopa nataliteta između pojedinih općina, piše “Klix.ba”.

Najnižu stopu nataliteta imaju općine: Trnovo (9,38 posto), Hadžići (10,04 posto), Stari Grad (10,29 posto), Ilidža (10,43 posto), Centar (10,59 posto), Novi Grad (10,74 posto), dok najveću stopu nataliteta imaju općine: Ilijaš (13,81 posto), Vogošća (11,27 posto) i Novo Sarajevo (10,91 posto).

Broj umrlih stanovnika Kantona Sarajevo – registrovanih u 2018. godini – iznosi 4.437, što je više za 3,55 posto u odnosu na 2017. godinu kada je registrovano 4.285 umrlih osoba. Vrijednost stope mortaliteta u 2018. godini na području Kantona Sarajevo iznosi 10,58 posto.

Mortalitet stanovništva Kantona Sarajevo u posljednjih pet godina ima vrijednost stope općeg mortaliteta iznad 9,00 posto, što predstavlja srednje povišenu stopu općeg mortaliteta.

Također, postoje razlike u visini stope općeg mortaliteta između pojedinih općina. Tako najveću stopu općeg mortaliteta imaju općine: Trnovo (25,80 posto), Centar (14,33 posto), Stari Grad (13,50 posto), Novo Sarajevo (11,66 posto), dok najnižu stopu općeg mortaliteta imaju općine Hadžići (8,25 posto), Vogošća (8,32 posto), Novi Grad (9,14 posto), Ilidža (9,30 posto) i Ilijaš (10,10 posto).

Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo već sedamnaest godina prati i analizira mortalitet stanovništva na području Kantona Sarajevo prema indikatorima preporučenim od Svjetske zdravstvene organizacije.

Detaljni podaci o mortalitetu stanovništva Kantona Sarajevo u 2018. predmet su publikacije Zavoda za javno zdravstvo pod nazivom “Mortalitet stanovništva Kantona Sarajevo u 2018. godini”, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca septembra 2019. godine.

Prema konačnim podacima, broj registrovane umrle dojenčadi u 2018. godini na području Kantona Sarajevo iznosi 30 i za 9,09 posto je manji u odnosu na 2017. godinu kada je registrovano 33 umrlih dojenčadi.

Vrijednost stope dojenačke smrtnosti je 6,64 posto u 2018. godini i nalazi se u kategoriji vrlo niskog dojenačkog mortaliteta. Ako se analizira po općinama, općina Ilijaš ima najveću vrijednost stope dojenačke smrtnosti u iznosu od 14,13 posto, a općine Stari Grad u iznosu od 13,59 posto, Centar (12,32 posto) i Ilidža (9,58 posto), što predstavlja veću vrijednost stope dojenačke smrtnosti u odnosu na vrijednost stope dojenačke smrtnosti u Kantonu Sarajevo (6,64 posto) u 2018. godini.

Vrijednost stope dojenačke smrtnosti su u općini Novo Sarajevo (1,43 posto), Vogošća (3,15 posto) i Novi Grad (3,84 posto). U općinama Trnovo i Hadžići u 2018. godini nije registrovana niti jedna dojenačka smrt.

U posljednjih pet godina, na području Kantona Sarajevo vrijednosti stope prirodnog priraštaja kretale su se od 0,59 posto u 2014. godini do 0,84 posto u 2015. godini, 1,15 posto u 2016. godini i 1,12 posto u 2017. godini.

Prirodni priraštaj stanovništva Kantona Sarajevo je i dalje izrazito nepovoljan, sa vrijednošću stope od 0,19 posto u 2018. godini. U 2018. godini, četiri općine na području Kantona Sarajevo imaju negativan prirodni priraštaj stanovništva.

Četiri općine su sa negativnim prirodnim priraštajem u 2018. godini su: Trnovo (-16,42 posto), Centar (-3,74 posto), Stari Grad (-3,21 posto) i Novo Sarajevo (-0,75 posto).

Općine: Ilijaš (3,71 posto), Vogošća (2,95 posto), Hadžići (1,79 posto), Novi Grad (1,60 posto) i Ilidža (1,13 posto) su imale prirodni priraštaj čija je vrijednost stope znatnoispod granice nepovoljnog prirodnog priraštaja od 5,00 posto.

Vitalni indeks predstavlja koeficijent prirodnog kretanja stanovništva i ukazuje na njegovu vitalnost. U 2018. godini, u Kantonu Sarajevo vitalni indeks ima vrijednost u iznosu od 1,02, što kazuje da je broj živorođenih skoro jednak broju umrlih.

Izvor: klix