Kako su nam kazali iz JU Dom zdravlja KS ova informacija dovela je do uznemirenja javnosti jer su pacijenti shvatili da su ukinute licence ljekarima i medicinskom osoblju, a ne da je riječ o tehničkim stvarima.

“Pružanje usluga građanima nije ugroženo. Našim ljekarima, medicinskim sestrama i tehničarima niko ne može oduzeti znanje, višegodišnje iskustvo i diplomu. Certificiranje su ugrozili tehnički nedostaci”, rekao nam je Arman Šarkić, portparol JU Dom zdravlja KS.

Oprema u kvaru, neodvojeni toaleti, male prostorije…

Iz AKAZ-a su nam kazali kako su certifikacije prestale važiti za ambulante porodične medicine Hrasnica (TPM 1 i TMP 2), Aerodromsko naselje (TMP 1 i TMP 2), Sokolović kolonija (TMP1 i TMP 2), Butmir (TMP 1 i TMP 2), Švrakino selo (TMP 2 i TMP 5), Hrdi (TMP 1) , Širokača (TMP 1), Sokolje (TMP 1 i TMP 2), Alipašin Most (TMP 4), Trg Heroja (TMP 3) i Buća potok (TMP 2).

Vanjski ocjenjivači AKAZ-a su u februaru ove godine obavili nadzorne preglede ukupno 20 certificiranih timova porodične medicine u KS. Nakon provedene procedure izdato je Rješenje o uslovnoj certifikaciji, ali pošto JU Dom zdravlja u ovim ambulantama nije otklonio nedostatke u roku od četiri mjeseca, uslovna certifikacija je prestala važiti.

“Neki od nedostataka o kojima su izvijestili naši vanjski ocjenjivači odnosili su se na poštivanje određenih procedura propisanih standardima, na nedostatak potrebne opreme ili je oprema bila u kvaru u momentu pregleda, u nekim timovima nisu imali stalne doktore medicine ili članovi tima nisu prošli dodatnu edukaciju iz porodične medicine. Uočeno je da u nekim slučajevima nisu rađene kliničke revizije, nisu revidirane procedure, a bilo je slučajeva da u knjizi zakazivanja nisu odvajani zakazani od nezakazanih pacijenata. Uočen je nedostatak odgovarajućeg fizičkog pristupa prostorima ambulante za osobe sa invaliditetom, da prostorije toaleta nisu odvojene po spolu i prilagođene osobama sa invaliditetom ili da ne postoji potpuna privatnost i udobnost pacijenata prilikom pružanja intervencija – dvije prostorije za ordinacije i jednu prostoriju za intervencije dijeli tri tima koji rade u dvije smjene, veličina prostorija je mala, kartoteka se nalazi u intervenciji i ordinaciji…”, kazali su nam iz AKAZ-a.

Dodaju da je u nekim slučajevima utvrđeno da nema izvještaja o provedenim obukama protupožarne zaštite, zaštite na radu i kontroli infekcije te da nema postera i informativnih letaka za roditelje o važnosti vakcinacije.

Napori za izgradnju sistema sigurnosti

Na pitanje AKAZ-u da li ovo znači da su pacijenti ugroženi kažu kako ne mogu reći da su pacijenti direktno ugroženi, ali da Zakon jasno kaže da zdravstvena ustanova ne može raditi ukoliko ne posjeduje certifikat koji je izdao AKAZ kao potvrdu da pruža sigurnu uslugu.

“Mi nemamo problem s našim kolegicama i kolegama zdravstvenim radnicima i njihovom stručnošću, ni sa ljekarima ni sa medicinskim sestrama/tehničarima i jako cijenimo napore koje ulažu da pruže pacijentima najbolje što mogu. Naši napori su usmjereni ka izgradnji sistema sigurnosti i kvaliteta jer je iz teorije i prakse znamo da greške i propusti nastaju zbog loše dizajniranih i vođenih sistema. Rizike, pogotovo u medicini, nije moguće u potpunosti eliminirati, međutim ako izgradimo adekvatan ambijent moći ćemo minimizirati rizike i upravljati njima i imati pouzdan zdravstveni sistem od čega će imati korist i pacijenti i zdravstveni djelatnici i naši napori su prvenstveno usmjereni ka tome. Ispunjavanje certifikacijskih standarda je zakonska obaveza, a smatramo da će pacijenti imati još bolju zdravstvenu uslugu ukoliko ustanova ispuni i viši cilj – akreditacijske standarde/kriterije kroz proces akreditacije”, kazali su nam iz AKAZ-a.

Napominju da je AKAZ kroz projekat Svjetske zdravstvene organizacije koji u potpunosti finansira Švicarska agencija za suradnju i razvoj (SDC) širom FBiH radi na poboljšanju kvaliteta/akreditacije timova porodične medicine, i kroz ovaj projekat je do sada akreditirano 37 timova porodične medicine u više gradova.

“Mi smo još prošle godine tražili od menadžmenta JU DZ KS da besplatno uključimo 15 timova porodične medicine u ovaj projekat i vjerujem da bi bilo interesantno pogledati situaciju u 37 do sada akreditiranih u FBiH u smislu koristi za pacijente i koliko su neulaskom u taj proces opet izgubili pacijenti iz Sarajeva”, poručili su iz ove Agencije.

Certifikacije na period od četiri godine

S obzirom da su ove tehničke stvari izuzetno bitne za certifikaciju uposlenici JU Dom zdravlja KS pitaju se kako ambulante Novi Grad i Stari Grad još uvijek imaju certifikacije s obzirom da je prva još uvijek gradilište (treća faza izgradnje prilaza Domu zdravlja za ambulanta vozila i Hitnu pomoć još nije završena, nema rampe, pristup za invalide itd.), a druga je neuvjetna (parking, prilaz…). Iz AKAZ-a su nam kazali kako ove dvije ambulante nisu obuhvaćene posljednjim nadzornim pregledom.

Da bi ponovo dobili certifikacije, JU Dom zdravlja treba otkloniti nedostatke i aplicirati kod AKAZ-a za vanjsku ocjenu. Certifikacije se izdaju na period od četiri godine.

“Zdravstvene ustanove kojima je certifikacijski status istekao dužne su obnoviti certifikaciju kao i ustanove kojima u kojima je nadzorni pregled utvrdio da više ne zadovoljavaju definirani nivo sigurnosti ili kvaliteta. Tokom trajanja certifikacijskog statusa AKAZ obavlja najmanje jedan najavljeni ili nenajavljeni nadzorni pregled koji je redovna aktivnost. Iskustva pokazuju da na nadzornim pregledima po pravilu zdravstvene ustanove pokazuju bolje rezultate u odnosu na one koji su ostvareni prvim pregledom. Na taj način se kontinuirano poboljšava kvalitet usluga u zdravstvenoj ustanovi”, kazali su iz AKAZ-a.

AKAZ prema Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Parlament FBiH izglasao 2005. godine) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u FBiH. Dakle, ista agencija obučava i izdaje certifikacije za što ustanove plate, kontroliše ih i potom ponovo radi reviziju. Kako saznajemo proces dobijanja certifikacija za 10 timova porodične medicine košta oko 10.000 KM. Ove troškove snose ustanove koje se certifikuju.

Izvor: klix